برنامه همبستگی ملی

برنامۀ همبستگی ملی در سال ۲۰۰۳ میلادی از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات بخاطر انکشاف توانایی قریه های افغانستان جهت شناسایی، پلان و نظارت از پروژه های انکشافی خود آنها، ایجاد گردید. برنامۀ همبستگی ملی از طریق تحقق حاکمیت محلی تلاش مینماید تا مردم را برای اتخاذ تصا میم در مورد بهبود وضع معیشت شان قادر سازد تا روستاییان توانمند شده و بطور جمعی در افزایش مصؤونیت بشری همکاری نمایند. برنامه جامع بوده و همه قریه ها اعم از فقیر و آسیب پذیر را کمک مینماید. برنامۀ همبستگى ملى جداً باعث رشد و انکشاف گرديده و سعى دارد تا قريه ها بتوانند تصاميم مهم اتخاذ نموده ، در تمامى مراحل انکشافى سهم بگیرند و منابع شانرا مورد استفاده قرار دهند. ضمناً آنها باید به کمک و همکارى مؤسسات همکار، نماينده ها و رهبرى شانرا انتخاب نموده و شورا هاى انکشافى شانرا به شيوۀ شفاف و آزاد تشکيل دهندد ....

خبرها,ویدیوها, واقعات و غیره

جلسۀ مقدماتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی تدویر یافت.

جلسۀ مقدماتی برنامۀ ملی میثاق شهروندی امروز شنبه سوم...

بهره برداری (۱۸۳) پروژه حفظ و مراقبت برنامه همبستگی ملی در ولایت بدخشان

بنابراظهارات مسوول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف...

ترمیم وحفظ و مراقبت 94 پروژه های برنامه همبستګی ملی در ولایت لوگر!

مسؤول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت لوگرمی‌گوید به هزینه...

2- برنامۀ ملی حفظ ومراقبت و کاریابی

۲- برنامۀ ملی حفظ ومراقبت و کاریابی

برنامه همبستگی ملی در مدت 14 سال

فعالیتها

برگزاری کنفرانس ملی مشورتی شوراهای انکشافی قریه ، دست آورد بزرگ وزارت احیا وانکشاف دهات

بتاریخ (۹-۱۱) عقرب سال روان ، کابل شاهد برگزرای پنجمین کنفرانس ملی مشورتی شوراهای قریۀ برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات بود. ....