MCG Coverage
. Posted Date: 01/17/2016

  
 

Province District # of Communities # of Families MCG AFA
BAGHLAN Baghlani Jadid                     231            42,799 115,913,650
BAGHLAN Khost Wa Firing                       91            18,401                51,182,200
BALKH Balkh                     114            29,783                64,713,950
BALKH Chahar Bolak                       84            21,832                50,617,000
BALKH Chahar Kint                       51              6,562                20,772,400
BALKH Dihdadi                       36            16,412                22,238,800
BALKH Khulm                       90            11,259                36,357,350
BALKH Kishindih                       68            15,365                39,276,600
BALKH Marmul                       25              2,277                  7,921,050
BALKH Nahri Shahi                       35            20,139                21,668,250
FARAH Farah                     134            25,770                64,886,100
FARAH Lash Wa Juwayn                       36              8,327                21,430,500
FARAH Qala-I-Kah                       86            14,435                38,944,550
FARAH Shib Koh                       32              9,460                20,048,450
FARYAB Andkhoy                       69            15,499                40,985,600
FARYAB Khani Chahar Bagh                       81            12,177                34,550,300
FARYAB Shirin Tagab                       77            18,403                43,968,050
HIRAT Injil                     197            73,525 117,113,850
HIRAT Karukh                     146            25,681                67,872,200
HIRAT Kohsan                       53            17,201                33,789,200
JAWZJAN Aqcha                       52            16,872                31,941,300
JAWZJAN Khaniqa                       24              7,750                15,161,750
JAWZJAN Shibirghan                     128            35,853                72,604,400
KANDAHAR Kandahar                     131            26,564                68,713,450
KANDAHAR Nesh                       36              6,261                19,058,200
KANDAHAR Panjwayi                     122            21,568                60,713,850
KANDAHAR Shaga                       46              5,549                17,935,500
KANDAHAR Zhari                       44            10,040                25,683,300
KHOST Gurbuz                       59            14,180                35,942,600
KHOST Jaji Maydan                       45              6,872                21,642,700
KHOST Mando Zayi                       42              7,461                21,727,350
KUNARHA Chawkay                       78            14,340                39,359,350
KUNARHA Khas Kunar                       62              9,167                26,517,200
KUNARHA Marawara                       35              6,345                17,012,400
KUNARHA Shaygal wa shiltan                       90            21,558                55,004,700
KUNDUZ Khanabad                     113            32,837                70,089,350
KUNDUZ Kunduz                     225            61,753              138,155,300
LAGHMAN Mihtarlam                     199            37,384              106,266,850
LAGHMAN Qarghayi                       94            16,378                46,095,250
NANGARHAR Bihsud                       76            30,294                48,640,000
NANGARHAR Dara-I-Nur                       58            13,463                34,933,950
NANGARHAR Goshta                       47            11,079                27,236,650
NANGARHAR Kama                       33              9,982                20,798,050
NANGARHAR Kuz Kunar                       90            20,107                53,577,350
NANGARHAR Surkh Rod                       69            25,901                43,979,500
Total                   3,734          874,865 2,033,040,350